Regulamin

Regulamin rezerwacji i korzystania z obiektów noclegwych Warsaw Short Term Apartments

I Postanowienia ogólne – wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji obiektów noclegowych zamieszczonych na stronie www.wstapartmens.pl.

Dokonanie rezerwacji on-line i rezerwacji telefonicznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji i wynajmu umowę pomiędzy zarządcą obiektu a Klientem uważa się za zawartą.

Każdy, kto dokona rezerwacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jednocześnie akceptuje jego postanowienia. Dokonanie rezerwacji oznacza złożenie oferty zawarcia umowy najmu obiektu noclegowego oraz wpłatę zaliczki wymienionej w pkt IV Regulaminu. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia dokonaniu rezerwacji przez firmę Warsaw Short Term Apartments Klaudia Dobosz Okrąg 6 m 55 00 – 423 Warszawa REGON: 363756389 NIP: 1230974522 (zwaną dalej „WSTApartments”). Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Klient” oznacza ono osobę zdefiniowaną w formularzu rezerwacji jako “Osoba odbierająca klucze”. Każdorazowo, gdy w Regulaminie pojawia się określenie “Zarządca obiektu” oznacza ono firmę WSTApartments.

II Zakres Umowy najmu obiektu noclegowego

Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą obiektu a Klientem obejmuje wyłącznie wynajem obiektu. Koszty dojazdu i wyżywienie w trakcie pobytu są po stronie Klienta. W apartamentach zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt bez wcześniejszego uzgodnienia.

W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) przy założeniu normalnego korzystania z tych mediów przez Klienta oraz sprzątanie końcowe.

III Obowiązki Klienta

Klient  odpowiedzialny jest za realizację postanowień wynikających z tego Regulaminu. Klient odpowiedzialny jest również za osoby przebywające z nim w apartamencie. Naruszenie postanowień tego Regulaminu przez osoby przebywające z Klientem obciąża Klienta.

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej w ofercie obiektu noclegowego, zamieszczonej na stronie www.wstapartmens.pl. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie osoba upoważniona w obiekcie noclegowym za wydanie kart/kluczy, może odmówić ich wydania. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Zarządca uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

IV Rezerwacja

 • Rezerwacji można dokonać w serwisach aribnb albo booking.com

 • Rezerwacja obiektu wymaga alternatywnie dokonania rezerwacji telefonicznej pod numerami +48 696 986 949 lub +48 501 37 22 18

Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 100% wartości rezerwacji na konto:

Klaudia Dobosz

Bank Pekao S.A.

50 1240 1037 1111 0010 1209 7783

Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo pisemnie pocztą elektroniczną (e-mail) w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zaliczki na koncie firmy WSTApartments, a wraz z nim wszystkie dane konieczne do realizacji pobytu.

Brak potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji spowoduje anulowanie rezerwacji.

W szczególnych przypadkach Zarządca obiektu może zażądać krótszego okresu wpłaty zaliczki, zmiany wysokości wpłaty zaliczki oraz wpłaty kaucji gwarancyjnej jako zabezpieczenia na czas pobytu Klienta w apartamencie.

Firma WSTApartments zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji w przypadku braku miejsc w apartamentach, technicznej przerwy w użytkowaniu apartamentów oraz w przypadku zaistnienia innych przyczyn niewymienionych w regulaminie. Wówczas zaliczka- jeżeli została wpłacona- zostaje zwrócona Klientowi w całości.

Firma WSTApartments zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki w przypadku gdy:

1. zachowanie Klienta wskazuje na nieuczciwe zamiary,

2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,

3. w przypadku braku możliwości zrealizowania rezerwacji, w związku z tym prób kontaktu z Klientem i braku odpowiedzi na te próby w ciągu 3 (trzech) dni,

4. w przypadku podejrzenia o blokowanie rezerwacji.

V. Zmiany w rezerwacji

Wpłacona kwota zaliczki podlega zwrotowi w przypadku anulowania rezerwacji nie poźniej niż na 7 dni kalendarzowych przed datą zmeldowania. Zmiany terminu rezerwacji po wpłacie można dokonać tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym obiekcie. Zmiany dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji na nową rezerwację. Opcja nowej rezerwacji przebiega w sposób identyczny jak przy pierwszej rezerwacji. Możliwość zmiany liczby osób objętych rezerwacją przebiega identycznie jak w przypadku zmiany terminu rezerwacji.

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć tylko w przypadku istnienia wolnych miejsc w danym obiekcie dokonując kolejnej rezerwacji po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji zgodnie z punktem IV regulaminu.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Klient powinien zgłosić do zarządcy do godz. 10 dnia, w którym upływa termin najmu mieszkania/apartamentu. W przypadku braku miejsc, zarządca nie będzie mógł potwierdzić przedłużenia pobytu.

VI. Przyjazd i odbiór karty/kluczy

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach uzgodnionych z pracownikiem WSTApartments. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od zarządcy obiektu. Klient po przyjeździe, po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu, będzie uprawniony do odbioru karty/kluczy.

Firma WSTApartments nie wyda karty/klucza osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających zagrożenie dla innych Klientów lub mienia.

Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby przekazującej kartę/klucze najpóźniej 3 dni przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru karty/kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11:00 w dniu wyjazdu a przekroczenie tej godziny bez wcześniejszego uzgodnienia może skutkować naliczeniem opłaty za kolejną noc. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego powiadomienia osoby odpowiedzialnej za przekazanie karty-kluczy. W szczególnych przypadkach osoba wydająca lub odbierająca klucze może potrzebować 2 h na dojazd do Klienta.

VII. Zasady porządkowe

 1. Klient jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.

 3. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 4. Klient nie może, bez zgody zarządcy, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w apartamencie/mieszkaniu.

 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy o powstałych uszkodzeniach w apartamencie/mieszkaniu bądź w jego wyposażeniu.

 6. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Klient lub osoby trzecie przebywające z Klientem w apartamencie/mieszkaniu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.

 7. Jeżeli sprawcą będzie Klient bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę Klienta.

 8. Apartament/mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego. W przypadku niemożności przedłużenia pobytu przez zarządcę, Klient musi opuścić apartament/mieszkanie o godzinie 12 zgodnie z pierwotną rezerwacją.

 9. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Informujemy, że w przypadku dokonania rezerwacji w obiekcie, Państwa dane osobowe przetwarzane są przez zarządcę obiektu Klaudię Dobosz, przedsiębiorcę prowadzącą działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą „Warsaw Short Term Apartments Klaudia Dobosz”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: woj. mazowieckie, ul. Okrąg 6/55, 00-423 Warszawa, NIP: 1230974522, REGON: 363756389

2.    Z WSTapartmetns skontaktować się można listownie (adres podany wyżej) mailowo na adres wstapartments@gmail.com lub za pośrednictwem serwisów  booking.com oraz airbnb.

Informacje przetwarzane przez WSTApartments pochodzą z serwisów booking.com, airbnb lub z bezpośrednich rezerwacji. WSTApartments planuje przechowywać Państwa dane osobowe podane w trakcie rezerwacji na czas potrzebny do wykonywania usługi. WSTApartments informuje, że Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji płatności zostaną przekazane do krajowej instytucji płatniczej obsługującej procedurę płatności.

3.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez WSTApartments przysługują Państwu określone uprawnienia:

prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych. Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.

 XIII Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

XIV Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WSTApartments ul Okrąg 6 lokal nr 55, 00-423 Warszawa

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close